Deklaracja Dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: dzieci36.blogspot.com

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

1.       brak napisów dla materiałów graficznych i multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy,

2.       dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, a ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-25.

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Nawigację po stronie internetowej umożliwia menu dostępności w formie nakładki UserWay

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Izabela Kochańczyk (e-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl tel.: 32 238 25 10). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17

 

1.       Dla użytkowników Biblioteki Centralnej dostępne są 3 wejścia:

·         od ul. Zawiszy Czarnego (główne) – wejście po schodach na poziom parteru;  zamontowany jest podjazd dla wózków z małymi dziećmi

·         od ul. Kościuszki (boczne) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową

·         od ul. Kościuszki (z tyłu budynku) – winda umożliwiająca bezkolizyjny wjazd na parter do pomieszczeń dla czytelników oraz na piętro do wypożyczalni muzycznej.

2.       Główne punkty obsługi: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, sala konferencyjno-wystawowa, wypożyczalnia muzyczna są dostępne bez barier architektonicznych.

3.       Przejście do wypożyczalni dla dorosłych zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. W pozostałej części nie funkcjonują obszary kontroli.

4.       Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników na parterze i piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze.

5.       W budynku zastosowano ogólnodostępną windę oraz pochylnię dla wózków z małymi dziećmi.

6.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W windzie zamontowane są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

7.       W sali konferencyjno-wystawowej zamontowano obwodową pętlę indukcyjną oraz stanowiskowe pętle indukcyjne przy ladach bibliotecznych do obsługi osób słabosłyszących.

8.       W budynku nie ma tłumacza języka migowego oraz możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

9.       Budynek jest wyposażony w schodowe krzesło ewakuacyjne.

10.   Kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: bc@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 231 54 05

·         SMS: 503 850 930

·         listownie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

ul. Kościuszki 17

44-100 Gliwice

11.   Przy budynku nie ma miejsc parkingowych.

12.   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

13.   W wypożyczalni muzycznej osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania cyfrowych książek mówionych. Placówka w swojej ofercie posiada książki z tzw. dużą czcionką oraz duży zbiór audiobooków. Do dyspozycji osób słabowidzących jest lupa elektroniczna

14.   Osoby z dysfunkcją wzroku mają do dyspozycji stacjonarny powiększalnik tekstu oraz program IVONA do czytania tekstu zainstalowany na stanowisku komputerowym.

15.   MBP w Gliwicach oferuje usługę „Książka na telefon”, z której mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie miasta. Książki można zamawiać telefonicznie: 32 231 54 05. Zostaną one dostarczone do domów czytelników przez pracowników filii.


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 1, pl. Inwalidów Wojennych 3

 

1.       Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach od pl. Inwalidów Wojennych.

2.       Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji, a Czytelnia Prasy i sala wystawowo-konferencyjna - na drugiej. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne.

3.       W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

4.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

5.       W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

6.       Kontakt z Filią nr 1 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia1@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 231 97 54

7.       Przed budynkiem po przeciwnej stronie ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

8.       Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników Filii nr 1 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 5, ul. Perkoza 12

 

1.       Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach usytuowane od strony ul. Czapli.

2.       Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne.

3.       W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

4.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

5.       W wypożyczalni dla dorosłych zamontowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

6.       Kontakt z Filią nr 5 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia5@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 232 13 35

·         SMS: 503 850 926

7.       Przed budynkiem przy ul. Perkoza (od strony wejścia dla Spółdzielni Mieszkaniowej) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

8.       Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 6, ul. Perłowa 17

 

1.       Dla czytelników dostępne jest jedno wejście z wysokim stopniem od ul. Perłowej.

2.       Wypożyczalnia usytuowana jest na parterze, niedostępnym dla osób na wózkach. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia.

4.       W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 6 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia6@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 301 20 09

6.       Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 7, ul. Junaków 4

 

1.       Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Junaków. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem .

2.       Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 7 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia7@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 230 07 40

6.       W pobliżu budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 9, ul. Czwartaków 18

 

1.       Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji.

2.       Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 9 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia9@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 238 39 43

6.       Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24

 

1.       Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na parterze.

2.       Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 11 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia11@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 231 85 53

6.       Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56

 

1.       Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach z użyciem schodołazu, który obsługuje pracownik. Obsługa na żądanie za pomocą dzwonka. Pochylnia dostępna od strony wejścia do żłobka.  

2.       Dla osób na wózkach korytarz i pomieszczenie wypożyczalni jest dostępne.  W lokalu jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych.

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 13 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia13@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 279 85 82

6.       Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 15, ul. Piastowska 3

 

1.       Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy.

2.       Dla osób na wózkach są dostępne wszystkie pomieszczenia wypożyczalni i czytelni.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 15 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia15@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 230 19 58

6.       Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2

 

1.       Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Przedwiośnie.  Zamontowana jest pochylnia z podjazdem .

2.       Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki.  Dostępna jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych.

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 16 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia16@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 237 07 23

6.       Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a

 

1.       Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy.

2.       Dla osób na wózkach są dostępne wszystkie pomieszczenia wypożyczalni i czytelni.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W wypożyczalni dla dorosłych zamontowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 17 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia17@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 270 48 07

·         SMS: 503 850 936

6.       W pobliżu budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2

 

1.       Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy.

2.       Dla osób na wózkach  dostępne są tylko pomieszczenia wypożyczalni usytuowane na parterze, brak możliwości wejścia na antresolę.  Dostępna jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych.

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 20 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia20@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 279 35 33

6.       Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 21, ul. Syriusza 30

 

1.       Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach z użyciem schodołazu, który obsługuje pracownik. Obsługa możliwa po uprzednim umówieniu się z pracownikiem, tel. 32 238 10 05 lub e-mail: filia21@biblioteka.gliwice.pl.

2.       Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.  W lokalu jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych.

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 21 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia21@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 230 10 05

6.       Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 22, ul. Spacerowa 6

 

1.       Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Plonowej. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem.

2.       Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia biblioteki.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 22 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia22@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 301 02 40

6.       W pobliżu budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 23, ul. Sopocka 2

 

1.       Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na  wysokim parterze.

2.       Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 23 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia23@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 301 50 92

6.       Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 24, ul. Architektów 109

 

1.       Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na wysokim parterze.

2.       Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 24 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia24@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 301 10 34

6.       Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 25, pl. Jaśminu 20

 

1.       Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na wysokim parterze.

2.       Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 25 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia25@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 300 94 80

6.       Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 30, ul. Partyzantów 25

 

1.       Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy Przyszowskiej.

2.       Dla osób na wózkach  dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia wypożyczalni. Dostępna jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych.

3.       Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4.       W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

5.       Kontakt z Filią nr 30 jest możliwy poprzez:

·         pocztę elektroniczną: filia30@biblioteka.gliwice.pl

·         telefonicznie: 32 557 70 15

6.       Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

7.       Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Mistrz Pióra - Warsztaty pisarskie dla młodzieży

 Filia nr 16 MBP w Gliwicach zaprasza wszystkich młodych i ambitnych czytelników na spróbowanie swoich sił w pisaniu krótkiej prozy bądź wie...